Status prawny

  • Print

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła”

jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),

    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),

    Kodeksu pracy,

    Statutu szkoły,

    Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła”.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.