Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

48-340 Gierałcice 154, Gierałcice, opolskie, Głuchołazy 48-340, Polska, tel. 77 439 80 33


Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła”

jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),

    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),

    Kodeksu pracy,

    Statutu szkoły,

    Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła”.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.