Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA SZKOŁY

48-340 Gierałcice 154, Gierałcice, opolskie, Głuchołazy 48-340, Polska, tel. 77 439 80 33


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

Dane teleadresowe jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach ,Gierałcice 154,48-340 Głuchołazy

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-  część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,

-  brak  odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-29

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Halina Wojdyła
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 774398033

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do  budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od  głównej drogi.  Jest  ono  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia - jedno od strony wschodniej budynku prowadzące do pomieszczeń oddziału przedszkolnego , dwa pozostałe znajdują się od strony  północnej i zachodniej wykorzystywane też  jako drogi ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W  sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.